• Условия за ползване

   При регистрация Вашият E-Mail адрес ще бъде използван за получаване на информация относно новости и намаления само от сайта www.MODAITALIANA.bg. Вашият телефонен номер ни е необходим, за да се свържем с Вас при необходимост от уточняване на поръчката. Той ще бъде даден и като номер за връзка на съответната куриерска фирма.

   Моля, прочетете внимателно информацията за избрания от Вас продукт, за да сте сигурни, че сте направили правилния избор, както по отношение на качествата на артикула, така и по отношение на номерацията при избор на обувки.

   УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

   Общи условия за покупко-продажба на стоки през уебсайт за електронна търговия

   ОБЩИ УСЛОВИЯ

   Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между Радославов 2003 ЕООД (наричан по-долу и в сайта MODA ITALIANA или „Доставчик”) от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн modaitaliana.bg (наричан за краткост сайт/уебсайт). Тези условия обвързват всички потребители.
   ВСИЧКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ОПИСАНИЯ И ДРУГИ ПОДОБНИ, намиращи се на сайта modaitaliana.bg, са предмет на авторско право. Използването им без писменото съгласие на автора е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права!
   С цел създаването на Новина или споделяне на информация относно наш материал е разрешено единствено взимането на 1-вия абзац на съответният материал и поставяне на задължителна препратка към сайта на "modaitaliana.bg".
    
   ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

   Уебсайтът „modaitaliana.bg“ е интернет магазин, собственост на Радославов 2003 ЕООД и на него се предлагат продукти, които компанията разпространява. Уебсайтът предоставя информация и възможност при условията на настоящите Общи условия за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите, предлагани в електронния магазин, организиран от Радославов 2003 ЕООД. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта, респективно електронния магазин. Всеки потребител, работещ със уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му. Радославов 2003 ЕООД си запазва правото да извършва промени в данните и Общите условия без предварително анонсиране, като същите стават обвързващи за потребителите от момента на тяхното публикуване. Всички стоки, предлагани в електронния сайт, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.
   На сайта Доставчикът публикува информация относно:
   1. Описание на основните характеристика съгласно посочената от производителя информация и реално изображение на всяка стока.
   2. Продажната цена, с включен ДДС, както и тарифата за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка.
   3. Информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора.
   4. Правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите, уредени от Закона за защита на потребителите.
   5. Периода, за който направеното предложение или цена остават в сила.
   6. Минималната продължителност на договора – при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги.
   7. Всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката на Потребителя.

   ПОРЪЧКА И ПОКУПКА

   Поръчка може да се извърши от различни секции в уебсайта, където има публикувани оферти и описания. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя, снимка и цена. Посочената цена е за 1 брой в лева с начислено ДДС. В посочената цена на продукта не е включена цена за доставка и разходите по плащане, ако има такива. При приемане на заявката, към цената на поръчката се добавя и цената за доставка и разходите по плащане, ако има такива.
   За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в „modaitaliana.bg“ стоки, Потребителят трябва да попълни личните си данни в посочената регистрационна форма. Регистрацията е безплатна и има силата на договор за предоставяне на услуга от Радославов 2003 ЕООД, с произтичащите от това права и задължения. С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия, възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез „modaitaliana.bg“. При извършване на регистрация и/или поръчка, потребителят посочва основните данни съобразно дадените в уебсайта опции, като следните лични данни са задължителни: име, фамилия, e-mail и телефон за потвърждение на извършената от потребителя поръчка. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва „modaitaliana.bg“ със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.
   Извършването на конкретна покупка става от поръчка и минава през няколко етапа, включващи добавяне на продукта в кошницата, въвеждане на изискуемите данни за доставката, избор на метод на плащане и изпращане до доставчика на поръчката/заявката за закупуване на избраните продукти. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея и след като представител на „modaitaliana.bg“ се свърже с него по телефон или e-mail в работното време на компанията. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема за равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона. Чрез натискане на бутона "Потвърди поръчката", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и Радославов 2003ЕООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите. Условията за доставка на стоките са указани в уебсайта.

   УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

   Доставката на стоките се извършва посредством служител на Радославов 2003 ЕООД или чрез куриерска фирма, наета от Доставчика, на адрес, посочен от потребителя.
   Потребителят се задължава лично да приеме и заплати поръчаните продукти или да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на „modaitaliana.bg”, респективно в офиса на куриера, до поискване от потребителя и се доставя повторно при условията, посочени в т.10 от настоящите Общи Условия. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.
   Цената по предходния член и разходите за доставката се заплащат посредством наложен платеж, като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка. Доставчикът може да предвиди и други начини на разплащане, като обявява информацията и условията за това на уебсайта.
   Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт, на посочения от Потребителя адрес за доставка, в достатъчен според обстоятелствата срок. Конкретните срокове, в които се доставят поръчаните продукти, са указани на уебсайта.
   В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

    

   ОТКАЗ НА ДОСТАВКА
   Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи: 
   1. Видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта.
   2. Стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането.
   3. Цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена.
   4. Не е спазен срока на доставка.
   Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55,ал.1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка, като, ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт. При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани в гаранционната карта (при наличие на такава) или относимите законови разпоредби. В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта за продукта от производителя, то той се обръща директно към доставчика. Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 7 работни дни от датата на закупуването й. За целта продуктът трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.


   ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
   Доставчикът се задължава:
   1. Да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока.
   2. Да достави в срок заявената за покупка стока.
   3. Да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
   Доставчикът има право:
   1. Да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил.
   2. Да изпраща до Потребителя нюзлетър-и (newsletters), за получаването на които Потребителят се е абонирал.
   3. Да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

   Доставчикът:

   1. Полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
   2. Не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.
   3. Не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му.
   4. Доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки, не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.
   5. Не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него.
   6. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки, доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси, както и не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа или недостоверността на тези материали и съдържание.
   7. Няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

   Потребителят се задължава:

   1. Да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция.
   2. Да плати цената на заявената от него стока.
   3. Да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика.
   4. Да получи стоката.
   5. Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си.
   6. Да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв.
   7. С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „Изход“.
   8. Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

   Потребителят има право на:

   1. Достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.
   2. Достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.
   3. До откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания (Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите и останалото приложимо законодателство.
   4. Да получи в пълен размер заплатените от него суми, в случаите на недължимо платено.

   Потребителят се задължава:

   1. Да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия “modaitaliana.bg“ и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия.
   2. Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
   3. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост.
   4. Да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина.
   5. Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина.
   6. Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид.
   7. Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.
   8. Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

   При неспазване на поетите задължения от страна на Потребителя Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.
   При прекратяване на договора Доставчикът предприема действия по дезактивиране нa потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.
   Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.
   Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността от Доставчика; прекратяване поддържането на магазина; с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени в закона случаи.
   Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони и европейско законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата. 
   Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и други подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
   Потребителите нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
   Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.
   В разделите от сайта, определени за покупка на продукти от потребителя, се изисква да подаде и се събира определена информация. Тя е нужна в процеса на обработка на поръчката на потребителя. „modaitaliana.bg” няма да използва тази информация по други начини, освен предвидените и посочените в настоящите условия, като с това гарантира спазването на конфиденционалността й. "modaitaliana.bg" не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, както и с предоставената от производителите и/или вносителите информация за стоките, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи.
   Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
   Радославов 2003 ЕООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки). Радославов 2003 ЕООДне носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта.
   Радославов 2003 ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до „modaitaliana.bg“. Радославов 2003 ЕООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.
   Радославов 2003 ЕООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя или вносителя.
   Радославов 2003 ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.
   Радославов 2003 ЕООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

   ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

   Приемайки настоящите Общи Условия, се счита, че Потребителят е дал съгласието си и за събирането, съхраняването и обработването от страна на доставчика (лично или посредством друго лице) на предоставените при регистрация, поръчка или покупка, лични данни, като доставчикът извършва посочените действия при условията на Закона за защита на личните данни и другите относими нормативни актове. Данните ще бъдат използвани за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин, информационни и търговски съобщения, промотиране на събития и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Отказ от страна на потребителя за получаване на информация или рекламни и информационни съобщения се извършва съобразно действащото законодателство и настоящите Общи Условия.
   Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.
   Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.
   Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
   За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази, използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:
   „Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
   „Интернет страница“ е съставна и обособена част от уебсайт.
   „Потребител” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в Република България и се е съгласило с настоящите Общи условия.
   „Потребителски профил” е обособена част в сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от същия при регистрацията му и съхранявана от „modaitaliana.bg“., като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия „modaitaliana.bg“ да променя паролата си за достъп, да се абонира или заяви, съответно да се откаже от абонамента за получаване на информационен бюлетин, търговски съобщения, информация а продукти и други подобни.
   „Потребителско име” е избран от Потребителя уникален код от букви и/или цифри (негов актуален и-мейл адрес), посредством които той се индивидуализира в „modaitaliana.bg“
   „Парола” е избран от Потребителя набор от символи, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в „modaitaliana.bg“ стоки и услуги.
   „Нюзлетър” („newsletter”) е редовно дитрибутирана публикация относно теми,  които могат да представляват интерес за абониралия се за получаването на публикацията.
   „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Потребителя.

   „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
   „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
   „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
   „Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява, или един от елементите на което осигурява, автоматична обработка на данни.
   „IP Адрес„ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

   „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

   „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

   Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока. 

   За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

   Настоящите Общи условия са валидни до момента на тяхната промяна или отмяна, същите се прилагат заедно със Закона за защита на потребителя и по никакъв начин не нарушават или ограничават правата на потребителите, произтичащи от този закон.

   екипът на МОДА ИТАЛИАНА

 • Последно разгледани
   • Copyright © 2024 Moda Italiana
   • При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта ОРС. Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.